• Úvod
  • Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZVEŘEJŇOVANÉ DLE § 9 ODST. 2 PÍSM. b) ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ.

POVINNÝ SUBJEKT: společnosti ve skupině RenoFarmy, kterých se povinnost týká (seznam jednotlivých subjektů ZDE)

Povinný subjekt přijímá v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“), od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro něho činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu dle § 2 odst. 3 písm. b), h), i) Zákona, oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu a které:
      • má znaky trestného činu,
      • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
      • porušuje Zákon, nebo
      • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných Zákonem.

INFORMACE O ZPŮSOBECH OZNAMOVÁNÍ:
Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. Přijetí oznámení řeší příslušná osoba.

Příslušná osoba pro podání oznámení:
      • Mgr. Jana Březná
      • Radka Pavlačíková (zástup)

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u příslušné osoby povinného subjektu
      • telefonicky na linku (po – pá od 8:00 do 15:00): +420 770 105 264
      • e-mailem na adresu: oznamovatel@renofarmy.cz
      • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou (do 14 dnů od takové žádosti).

Oznamovatel má právo podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému u příslušné osoby Ministerstva vnitra
      • na adrese https://oznamovatel.justice.cz/
      • telefonicky na linku: +420 221 997 840
      • e-mailem na adresu: oznamovatel@msp.justice.cz
      • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou (do 14 dnů od takové žádosti).

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona.

OKRUH OSOB, OD KTERÝCH POVINNÝ SUBJEKT PŘIJÍMÁ OZNÁMENÍ:
      • osoby vykonávající u povinného subjektu závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr a vztahy založené dohodami mimo
         pracovní poměr) či služebním poměru,
      • osoby vykonávající u povinného subjektu dobrovolnickou činnost,
      • osoby vykonávající u povinného subjektu odbornou praxi či stáž.
Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od jiných než výše uvedených osob.