Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE v magazínu „Na Půdě”

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže s názvem „Na Půdě” (dále jen „soutěž”) je RenoServices, s.r.o., IČ: 27813649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 42000, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice (dále jen „organizátor”).

2.ÚČEL SOUTĚŽE

Účelem soutěže je podpořit povědomí o značce RenoFarmy v České republice.

3. TERMÍN, MÍSTO KONÁNÍ A POČET ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá ve dnech od 1.6.2021 do 30.6.2021. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději dne 31.7.2021. Výherci budou oznámeni též prostřednictvím stránky www.renofarmy.cz/soutez a bude jim zaslán informační email na jimi uvedenou emailovou adresu či případně mobilní telefon.

4. CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je vyluštit tajenku umístěnou v časopisu Na Půdě.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 18 let (osoby mladší 18 let se mohou účastnit se souhlasem svého zákonného zástupce), kteří se v době konání soutěže do soutěže přihlásí (splní požadavky pro přihlášení). U soutěžících mladších osmnácti let bude v případě výhry v soutěži voucher na výhru předán do rukou zákonného zástupce nezletilého nebo nezletilému na základě písemného povolení od zákonného zástupce. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se tato osoba stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhru obdrží účastník umístěný za touto osobou nesplňující podmínky soutěže. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se, že je bude plně respektovat a dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže bez náhrady. Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých organizátorovi, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, datum narození.

Účast v soutěži je zdarma a k registraci do soutěže je třeba poslat výsledek tajenky emailem na adresu soutez@renofarmy.cz anebo SMS na tel. +420 777 36 30 30.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny účtu, mobilního telefonu nebo emailové adresy, která byla uvedena soutěžícím.

7. SOUTĚŽNÍ CENY

Hlavní cenou v soutěži je výběr jedné z cen uvedených v časopisu Na Půdě. Vítěz soutěže, případně jeho zákonný zástupce v případě soutěžících mladších 18 let, bude vyrozuměn o výhře emailem či telefonicky (SMS). Společně s informací o výhře v soutěži bude email obsahovat i informace týkající se jejího převzetí. Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok.

8. PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže umístěna na internetových stránkách www.renofarmy.cz/soutez Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. Přihlášením do soutěže dle článku 5 těchto pravidel každý soutěžící akceptuje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

V Klimkovicích dne 31.5.2021

Vydaná čísla časopisu NaPůdě naleznete zde.