Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RenoFarma Troubky, a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ 25357972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1340 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://renofarmy.cz/krmiva/ (dále jen „webová stránka“ nebo e-shop), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávajícího lze dále kontaktovat na e-mailu krmiva@renofarmy.cz, anebo telefonicky na tel. č. 770 123 894.
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
 3. Kupující současně s odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně všech jejich příloh, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obchodní podmínky v platném a účinném znění jsou zaslány kupujícímu spolu s potvrzením o přijetí objednávky na jeho e-mailovou adresu. Pokud kupující v rámci objednávkového formuláře neuvede svou kontaktní e-mailovou adresu, budou mu obchodní podmínky předány v textové podobě při předání zboží (tyto budou vloženy do zásilky obsahující objednané zboží).
 4. Ustanovení obchodních podmínek, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Prodávající informuje kupujícího o tom, že prostřednictvím e-shopu lze v rámci jedné objednávky zakoupit pouze zboží s hmotností do 850 kg (včetně).

 

II. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

 1. Prodávající prezentuje zboží určené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží, které hodlá zakoupit. Vložení zboží do „nákupního košíku“ provede kupující tak, že klikne v rámci webového rozhraní na vybraný produktu, zvolí požadované parametry (např. rozměr, materiál, množství, apod.) a dále klikne na políčko „Přidat do košíku“. Jakmile bude zákazník chtít ukončit nákupní proces, klikne na ikonu košíku umístěnou v pravém horním rohu webového rozhraní a vstoupí tak do objednávkového formuláře.
 2. Kupní cena je uvedena na webových stránkách e-shopu vždy u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno. Rozměry a další parametry zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu u jednotlivých produktů. Má-li kupující zájem o poskytnutí doplňujících informací, může kontaktovat prodávajícího za pomocí kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. I.1. těchto obchodních podmínek.
 3. Náklady na dopravu a náklady platby jsou uvedeny v nákupním košíku, tyto náklady jsou platné v případě, že zboží má být dodáno do České republiky. Dodání zboží do jiných oblastí není možné. 
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „nákupním košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (zboží, které „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  4. nákladech spojených s dodáním zboží (tj. náklady na dopravu) a náklady spojené s platbou zboží (tj. náklady platby),
  5. identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení, bydliště, další kontaktní údaje jako je telefonní číslo a e-mailová adresu kupujícího) a
  6. dodací adrese

(dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“ Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení řádné a úplné objednávky prodávajícímu. Prodávající po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, tedy e-mailem zaslaným na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Není-li objednávka učiněna řádně (zejména chybí-li v ní některý z údajů uvedených v čl. II.4. těchto obchodních podmínek, anebo je-li některý z těchto údajů uveden nesprávně), vyzve prodávající kupujícího k doplnění nebo opravě objednávky. V případech uvedených v předchozí větě dojde k uzavření kupní smlouvy až okamžikem, kdy prodávající obdrží od kupujícího doplnění nebo opravu objednávky.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu úhrady kupní ceny:

a) Platba bankovním převodem:

 • – Kupní cenu je možné uhradit na bankovní účet prodávajícího č.ú. 19-4217830257/0100.
 • – Kupující je povinen uvést při provedení platby variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.
 • – Tento způsob úhrady kupní ceny není nijak zpoplatněn a je jej možné použít u všech způsobů dodání zboží.
 • – Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit.
 • – Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • – Zboží bude kupujícímu dodáno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

b) Platba v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Roketská 786/21, PSČ 751 02 Troubky v provozní době dané provozovny: Tento způsob úhrady kupní ceny není nijak zpoplatněn a je jej možné použít v případě, že si kupující zvolí odběr zboží v dané provozovně. Kupní cena je splatná k okamžiku převzetí zboží. Zboží bude kupujícímu předáno až po provedení úhrady kupní ceny prodávajícímu.

Nedohodne-li se následně kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen provést úhradu kupní ceny způsobem zvoleným v rámci objednávky.

Před odesláním objednávky bude kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující je povinen uhradit spolu s kupní cenou prodávajícímu rovněž i náklady platby a náklady na dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a náklady spojené s platbou za zboží.
 3. Není-li uvedeno v těchto obchodních podmínkách jinak (v souvislosti s jednotlivými způsoby platby), anebo nesjednají-li si smluvní strany jinak, prodávající nepožaduje od kupujícího zaplacení zálohy či jiné obdobné platby. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem (viz čl. II.7. těchto obchodních podmínek v souvislosti s některými způsoby platby).
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v papírové podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

III. Dodání zboží a jeho převzetí

 1. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu dodání zboží:

a) osobní odběr v provozovně prodávajícího Roketská 786/21, PSČ 751 02 Troubky: Tento způsob dopravy je zdarma (prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží) a je možné jej použít u všech způsobů platby kupní ceny. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, platí, že kupující při zvolení tohoto způsobu dodání zboží je povinen zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy prodávající sdělí kupujícímu, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Zboží bude kupujícímu předáno až po provedení úhrady kupní ceny prodávajícímu.

b) Zaslání přepravní službou:

Náklady na dodání jsou uvedeny v objednávkovém formuláři (tyto budou individuálně vypočteny dle množství a hmotnosti zboží).

O datu dodání zboží bude informován kupující předem SMS, telefonicky nebo e-mailem přepravcem.

Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese v den, v němž má dojít k doručení zboží, a v předpokládané době dodání (anebo v době mezi 08:00 a 18:00, není-li stanovena přepravcem předpokládaná doba dodání) nacházela osoba oprávněná zboží převzít.

Tento způsob dodání zboží je možný pouze v případě platby kupní ceny předem bankovním převodem. Dodací lhůta uvedená v čl. III.2. těchto obchodních podmínek započne běžet až okamžikem připsání platby kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

Nedohodne-li se následně kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen převzít zboží doručované způsobem zvoleným kupujícím v rámci objednávky.

 1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 15 dnů:
 2. Dodací list či jiná listina potvrzující převzetí zboží se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení zůstane prodávajícímu a jedno vyhotovení bude vydáno kupujícímu, jím pověřené osobě, či osobě, která zboží převzala (smluvní dopravce, či jeho zaměstnanec).
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, anebo o poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

 

IV Odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
 • – zboží, které bylo vyrobené podle požadavků kupujícího-spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • – zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • – zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím vráceno nebo zasláno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2. těchto obchodních podmínek spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Ustanovení čl. IV. těchto obchodních podmínek se použije výhradně na smluvní vztahy uzavírané s kupujícími-spotřebiteli.

 

V. Práva z vadného plnění a přechod nebezpečí škody na věci

 1. Veškeré informace týkající se odpovědnosti prodávajícího z titulu vadného plnění, práv kupujícího z vadného plnění a možnosti jejich uplatnění, včetně podrobného popisu reklamačního procesu, nalezne kupující v „Reklamačním řádu“, který tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.
 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 3. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že pro zachování řádné kvality zboží je nezbytné, aby zboží bylo uchovávána na suchém a čistém místě, mimo přímé sluneční světlo.

 

VI. Mimosoudní řešení sporů

 1. Spotřebitel má dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi ním jako kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, internetové stránky adr.coi.cz. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného v příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce http://www.coi.cz/ za podmínek v tomto uvedených. Online podání podnětu k mimosoudnímu řešení umožňuje také platforma zřízená Evropskou komisí na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 2. Předpokladem podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je neúspěšné předchozí mimosoudní řešení sporu s prodávajícím dle VIII.2. těchto obchodních podmínek.
 3. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, přičemž nedílnou součástí návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo.
 4.  V podrobnostech o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy prodávající odkazuje na § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele a na Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce dostupné na příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce.

 

VII. Ochrana a zpracování osobních údajů

Prodávající, se jakožto správce osobních údajů kupujícího, které mu budou na základě a v souvislosti s plněním smluvního vztahu s kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje kupujícího zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tvoří přílohu č. 3 těchto obchodních podmínek.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní stížnost spotřebitele lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího uvedené v čl. I.1. těchto obchodních podmínek, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající v listinné podobně na adresu uvedenou kupujícím či na elektronickou adresu kupujícího, a to ve formě odpovídající způsobu podání stížnosti.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vybraných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 8. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Přílohy:
1 – Vzorové oznámení o odstoupení od smlouvy (spotřebitelé)
2 – Reklamační řád
3 – Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

 

V Troubkách, dne 1. 9. 2023

RenoFarma Troubky, a.s.