Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu

provozovaného společností RenoFarma Troubky, a.s.

RenoFarma Troubky, a.s.
Roketská 786/21
Troubky, 751 02
IČ: 25357972
DIČ: CZ25357972

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1340
Jsme plátci DPH.

(dále jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese https://www.renofarmy.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Adresa pro doručování elektronické pošty je krmiva@renofarmy.cz, prodávajícího lze rovněž kontaktovat telefonicky na tel. č. +420 770 123 894.

I.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost RenoFarma Troubky, a.s., Roketská 786/21, Troubky 751 02, IČ: 25357972, DIČ: CZ25357972, jsme plátci DPH.

I.3 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o délce záruční doby a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

I.4 Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

I.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

I.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy

II.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží určeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého určeného zboží, přičemž tento seznam je pouze informativního charakteru. Prodávající není v žádném případě povinen uzavřít kupní smlouvu, jejímž obsahem by bylo zboží prezentované na webových stránkách – kupní smlouva vznikne teprve okamžikem přijetím nabídky kupujícího (viz níže). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.2 Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu vkládá do „košíku“ prezentované zboží. Prodávající upozorňuje kupujícího, že fotografie obalových materiálů (papírové pytle) zobrazené na webovém rozhraní obchodu prodávajícího jsou ilustrační a mohou být prodávajícím nahrazeny jiným grafickým zpracováním. Změna obalového materiálu podobného vzhledu v obdobné kupní ceně nezakládá kupujícímu právo odstoupit od smlouvy.

II.3 Množství objednávaného zboží je limitováno hmotností do 850 kg (včetně).

 II.4 Kupní cena je uvedena u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno.

II.5 Ustanovením těchto obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího, uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

II.6 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zbožím, tj. poštovné (dopravné) a balné uvedené samostatně v informacích uvedených v „košíku“. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedeném ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR. Současně je výše nákladů spojených s dodáním zboží, tj. poštovné (dopravné) a balné po vložení prezentovaného zboží do „košíku“ automaticky vygenerována on-line objednávkovým formulářem, a to automaticky ve výši odpovídající ceně, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR. Mimo území ČR balíčky nezasíláme. Cena nákladů spojených s dodáním zbožím, tj. poštovné (dopravné) a balné je na objednávkovém formuláři uváděna včetně DPH. Pokud by cena nákladů spojených s dodáním zbožím, tj. poštovné (dopravné) a balné byla na objednávkovém formuláři uváděna bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena. Dále prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží (poštovné (dopravné) a balné je tedy zdarma) v případě, že kupující zvolí osobní odběr v provozovně prodávajícího.

 II.7 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  3. nákladech spojených s dodáním zboží,
  4. identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, e-mailovou adresu kupujícího) a
  5. dodací adrese (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  Prodávající neprodleně, po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Následně prodávající po ručním zpracování objednávky, ke kterému dochází v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hod, příp. dle dohody, zašle prodávající e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího e-mail, v němž buďto objednávku akceptuje (a tím bude smlouva uzavřena), anebo navrhne změny v objednávce. V případě navržení změn v objednávce je smlouva uzavřena teprve jejich schválením kupujícím. Kupující může objednávku změnit či zrušit, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, a to telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

III. Ochrana osobních údajů

III.1 Poučení o zpracování osobních údajů sdělených kupujícím prodávajícímu v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy je součástí samostatného dokumentu prodávajícího zveřejněného na webových stránkách prodávajícího https://www.renofarmy.cz/.

IV. Dodání zboží a jeho převzetí

IV.1 Prodávající je povinen dodat zboží dodávané prostřednictvím smluveného přepravce nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny kupujícím (bankovním převodem) a v případě osobního odběru zboží do 15 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží je možno dodat v závislosti na požadavku kupujícího dvěma způsoby, a to osobním odběrem či dodáním prostřednictvím smluveného přepravce.

IV.2 Osobní odběr je možný v provozovně prodávajícího na adrese Roketská 786/21, PSČ 751 02 Troubky v pracovní dny v době od 6:00 do 14:30 hod nebo dle dohody. Při osobním odběru zboží v provozovně bude zboží připraveno k odběru zpravidla do 24 hodin od potvrzení objednávky, nejpozději však do 72 hodin od potvrzení objednávky. Za dobu delší než 24 hod od přijetí objednávky bude zboží dodáno zejména v případech individuální objednávky. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, platí, že Kupující při zvolení tohoto způsobu předání zboží je povinen zboží převzít nejpozději do 30 dnů od akceptace objednávky, jinak má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

IV.3 Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího předáním zboží Kupujícímu, či smluvenému dopravci.

IV.4 Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Prodávající poznamenává, že některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Způsob úhrady je na základě vystavené faktury na účet dodavatele.

IV.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

IV.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Za dodací list se považuje i potvrzení přepravě vydané příslušným přepravcem.

V. Platební podmínky a splatnost kupní ceny

V.1 Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu ze dvou možností způsobu úhrady kupní ceny: platba v hotovosti a platba bankovním převodem,

– Platba v hotovosti – je možná pouze při osobním odběru zboží. Kupující uhradí plnou kupní cenu oproti předání zboží. Kupní cena je při osobním převzetí v provozovně splatná při převzetí zboží.

– Platba bankovním převodem – po uzavření kupní smlouvy je povinen kupující uhradit kupní cenu dle údajů obsažených v e-mailu prodávajícího obsahujícímu údaje pro platbu bankovním převodem, resp. v jeho přílohách, a to, není-li uvedeno jinak, nejpozději do tří dnů ode dne doručení e-mailu obsahujícího údaje pro platbu bankovním převodem zaslaného kupujícímu prodávajícím, a to na bankovní účet prodávajícího č. ú.: 19-4217830257/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.

V.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

V.3 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

V.4 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle čl. V. 1 těchto obchodních podmínek vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit.

VI. Odstoupení o smlouvy

VI.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

VI.2 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit osobně či zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

VI.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VII. Nároky z vad předmětu kupní smlouvy (reklamace)

VII.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VII.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající také neodpovídá za poškození zboží, které způsobil kupující. Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

– výměnu za nové zboží,

– opravu zboží,

– přiměřenou slevu z kupní ceny,

– odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

– pokud má zboží podstatnou vadu,

– pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

– při větším počtu vad zboží.

VII.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

VII. 4 Kupující bere na vědomí, že zboží zaslané prodávajícím je potřeba umístit na podložku a skladovat jej na suchém a čistém místě a mimo přímé sluneční světlo.

VIII. Mimosoudní řešení sporů

VIII.1 Spotřebitel má dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi ním jako kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného v příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce http://www.coi.cz/ za podmínek v tomto uvedených.

VIII.2 Předpokladem podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je neúspěšné předchozí mimosoudní řešení sporu s prodávajícím dle VIII.2 obchodních podmínek. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, přičemž nedílnou součástí návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo.

VIII.3 V podrobnostech o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy prodávající odkazuje na § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele a na Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce dostupné na příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce.

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

IX.2 Mimosoudní stížnost spotřebitele lze zaslat na adresu sídla prodávajícího, tj. Roketská 786/21, PSČ 751 02 Troubky nebo prostřednictvím elektronické adresy krmiva@renofarmy.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající v listinné podobně na adresu uvedenou kupujícím či na elektronickou adresu kupujícího, a to ve formě odpovídající způsobu podání stížnosti.

IX.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

IX.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy