Obchodní podmínky

Troubecká hospodářská a.s.
Roketská 786/21
Troubky, 751 02
IČ: 25357972
DIČ: CZ25357972
Jsme plátci DPH.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.renofarmy.cz (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Troubecká hospodářská a.s., Roketská 786/21, Troubky 751 02, IČ: 25357972, DIČ: CZ25357972, jsme plátci DPH.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající ve smyslu ust. § 1752 NOZ měnit či doplňovat. Prodávající je povinen změnu obchodních podmínek oznámit kupujícímu, a to zveřejněním nového znění na internetové adrese www.renofarmy.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího, uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR.

Objednávky zboží lze uskutečnit prostřednictvím e-shopu, e-mailem a osobně v provozovně. Objednat lze zboží, které nabízíme v e-shopu nebo na základě individuální, Vámi specifikované objednávky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Případná škoda vzniklá z důvodu špatného či nepřesného vyplnění údajů v objednávce stranou kupujícího jde k tíži kupujícího. Prodávající neprodleně, zpravidla do následující pracovního dne, po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Objednávku může kupující měnit či rušit, a to telefonicky nebo e-mailem před jejím potvrzením ze strany prodávajícího. Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího může kupující objednávku měnit či rušit jen v případě souhlasu prodávajícího.

Příjem, zpracování a výdej objednávek je v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hod nebo dle dohody. Vzhledem k povaze zboží – krmivo, musí být objednávka provedena s dostatečným předstihem.

Při osobním odběru zboží v provozovně bude zboží připraveno k odběru zpravidla do 24 hodin od potvrzení objednávky, nejpozději však do 72 hodin od potvrzení objednávky. Za dobu delší než 24 hod od přijetí objednávky bude zboží dodáno zejména v případech individuální objednávky. Dobu převzetí sdělí prodávající kupujícímu po přijetí objednávky.

Při jiném než osobním odběru zboží v provozovně bude zboží připraveno k odběru zpravidla do 48 hodin od zaplacení kupní ceny, nejpozději však do 72 hodin od zaplacení kupní ceny. Za dobu delší než 48 hod od přijetí objednávky bude zboží dodáno zejména v případech individuální objednávky. Dobu převzetí sdělí prodávající kupujícímu po přijetí objednávky.

Doručování a vydávání objednávek je realizováno od pondělí do pátku od 6:00- 14:30 nebo dle dohody.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, když pošlete objednávku, tak činíte závaznou objednávku, kterou nelze po jejím potvrzení vzít zpět. Avšak do doby potvrzení objednávky ze strany Troubecké hospodářské a.s. nevzniká kupní smlouva. Kupní smlouva vzniká v momentě, kdy dojde k potvrzení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její část (tedy zrušit objednávku nebo její část) v těchto případech: zboží není skladem, již se nevyrábí nebo nedodává anebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro případ, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu renofarmy.cz. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Shromažďují se pouze data nutná k uskutečnění nákupu zákazníkem v internetovém obchodě. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“):

 • Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ)
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa
 • E-mail
 • Telefon

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu krmiva@renofarmy.cz požádat o změnu svých osobních údajů či vymazání.

 

DOPRAVA A ZPŮSOB DORUČENÍ

Příjem, zpracování a výdej objednávek je v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hod nebo dle dohody. Je nutné objednávku zaslat s dostatečným předstihem před požadovaným doručením.

Doručování a vydávání objednávek je realizováno od pondělí do pátku od 6:00 – 14:30 nebo dle dohody.

Způsob doručení zboží volí při uzavírání objednávky kupující dle nabídky prodávajícího. Kupujícímu je zboží dopraveno smluvním dopravcem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Náklady na poštovné, které si kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Tyto náklady se řídí aktuálně platnými cenami zveřejněným na internetových stránkách www.renofarmy.cz

OSOBNÍ ODBĚR

Objednávku při osobním odběru je možné vyzvednout nejdříve 24 hodin od potvrzení objednávky při úhradě kupní ceny předem nebo dle dohody. Vždy vyčkejte pokynu personálu. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hod nebo dle dohody. Na provozovně Roketská 786/21, Troubky 751 02.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A SPLATNOST KUPNÍ CENY

Při osobním převzetí v provozovně je možná pouze platba v hotovosti. Kupní cena je při osobním převzetí v provozovně splatná při převzetí zboží.

Při jiném než osobním převzetí v provozovně je kupní cena splatná bezhotovostním převodem do tří pracovních dnů ode dne zaslání údajů k platbě kupujícímu.

BANKOVNÍ PŘEVOD         

Po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) jsou kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky podklady pro provedení platby prostřednictvím internetového bankovnictví kupujícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Na účet: Troubecká hospodářská a.s. č.ú.: 19-4217830257/0100 Komerční banka, a.s.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno, je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonní číslo uvedené na webových stránkách, popřípadě na etiketě výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

Kupující se zavazuje skladovat krmení na suchém čistém místě, ideálně na podložce a mimo přímé sluneční světlo.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li mezi smluvními stranami výslovné ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 5. e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO (SPOTŘEBITELE)

Je – li kupující spotřebitel ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání odstoupit bez udání důvodu do 14 kalendářních dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy lze doručit osobně v provozovně nebo písemně na adresu provozovny.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele (kupujícího) nebo pro jeho osobu.

Kupující je oprávněn smlouvu vypovědět v případě změny obchodních podmínek, a to ve lhůtě tří dnů ode dne změny obchodních podmínek.  

 

DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
Způsob úhrady je na základě vystavené faktury na účet dodavatele.
Osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2018 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

DALŠÍ INFORMACE

Prodávající upozorňuje kupujícího, že fotografie obalových materiálů (papírové pytle) zobrazené na webových stránkách prodávajícího www.renofarmy.cz jsou ilustrační a mohou být prodávajícím nahrazeny jiným grafickým zpracováním. Změna obalového materiálu podobného vzhledu v obdobné kupní ceně nezakládá kupujícímu právo odstoupit od smlouvy.

Množství objednávaného zboží je limitováno počtem 34 ks (do 850 kg).

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.